Jaký je váš dotaz?

Časté dotazy k našim benefitům a produktům Pluxee pro naše partnery, zaměstnance a zaměstnavatele. 

Product

Jak se změní daňový režim, pokud zaměstnavatel poskytuje příspěvek na stravování převyšující zákonný limit?

Částka nad stanovený limit bude na straně zaměstnance podléhat zdanění a pojistnému.

Jaké ustanovení v návrhu přesně ruší povinnost zaměstnance se podílet 45 % na příspěvku na stravenku?

Ani dnes nic neukládá zaměstnanci povinnost podílet se 45 % příspěvkem na stravence, tzn. tato povinnost se neruší. Spoluúčast vyplývá z praktického přístupu, kdy zaměstnavatel mohl do daňových nákladů účtovat jen 55 % hodnoty a nechtěl přispívat ze zisku po zdanění. Toto pro zaměstnavatele ale nově odpadá, na vrub daňových nákladů bude moci vykázat plnou hodnotu příspěvku.

Jaké všechny změny se navrhují v souvislosti se stravováním v rámci konsolidačního balíčku?

Sjednocují se podmínky pro stravenku, stravování v závodní jídelně i stravovací paušál. A to jak na straně zaměstnavatele, tak i na straně zaměstnance. Zavádí se limit pro osvobození na straně zaměstnance ve výši 70 % vyšší sazby stravného pro zaměstnance státní organizace. Na straně zaměstnavatele nově bude moci plnou hodnotu stravování vykazovat v daňových nákladech.

Podle jakých pravidel máme postupovat, pokud nahráváme stravenky za prosinec až v lednu 2024?

Přechodné ustanovení k zákonu o daních z příjmů uvádí, že v takovém případě postupujete ještě podle pravidel roku 2023.

Podle jakých pravidel máme postupovat, pokud zaměstnanec bude body v cafeterii přidělené v roce 2023 čerpat až v roce 2024?

Přechodné ustanovení k zákonu o daních z příjmů uvádí, že na takové čerpání je potřeba aplikovat již nová pravidla.

Pokud státní firmy nebudou mít dostatek prostředků z FKSP na stravenky, mohou finanční prostředky brát i z jiných zdrojů? Z provozu nebo z jiných položek?

Přednostně může organizace hradit příspěvky na stravování na vrub hlavních provozních nákladů, a to až do zákonného limitu.

Pokud jako zaměstnavatel přispívám zaměstnancům na stravování formou paušálu, může na tento příspěvek zaměstnanci sáhnout případná exekuce?

Podle exekučního zákona ano. V zákoně je přesně specifikováno, co se zabavit nesmí a stravovací paušál v tomto výčtu nefiguruje.

Jakým způsobem vyřešit storno objednaného benefitu v případě, kdy při jeho objednání došlo k přečerpání zákonného limitu a tedy na straně zaměstnance byla odvedena daň i pojistné?

Poskytne-li zaměstnavatel plnění, které v okamžiku poskytnutí bylo zdaněno a zpojistněno, a následně dojde ke stornu, pak je potřeba toto storno zohlednit i ve mzdě zaměstnance, a to ideálně za měsíc, ve kterém ke stornu došlo.

Zaměstnavatel pro své zaměstnance pořádá vánoční večírek, jehož součástí je bowling. Bude tato aktivita také vstupovat do limitu? Budou se muset náklady na celou akci rozdělit rovnoměrně na jednotlivé zaměstnance?

Nově od 1. 1. 2024 má zaměstnavatel možnost postupovat podle nového ustanovení § 6 odst. 9 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, které uvádí, že na straně zaměstnance lze osvobodit příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud - vzhledem k její povaze - je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené.

Počítá se do limitu i příspěvek odborům ze sociálního fondu na zájezd odborům?

Na tuto otázku není zatím zcela jednoznačná odpověď, doporučujeme posoudit vaši individuální situaci s daňovým poradcem.

Zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje možnost využít anonymní psychologické konzultace. Je potřeba tuto službu počítat do limitu?

Nelze odpovědět jednoznačně, ale dle zákona o daních z příjmů je tento případ většinou považován za zdanitelný příjem zaměstnance, neboť tyto konzultace nebývají poskytovány zdravotnickým zařízením (nutná podmínka osvobození na straně zaměstnance).

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnanců kurzy angličtiny v rámci firemního vzdělávání. Bude se i toto započítávat do limitu?

Pokud jazykový kurz souvisí s výkonem činnosti zaměstnance, pak se nejedná o benefit a není potřeba ho do limitu započítávat.

Zaměstnavatel pořádá pro zaměstnance pravidelné vánoční večírky. Bude se tato aktivita započítávat do limitu?

Nově od 1.1.2024 má zaměstnavatel možnost postupovat podle nového ustanovení § 6 odst. 9 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, které uvádí, že na straně zaměstnance lze osvobodit příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud - vzhledem k její povaze - je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené. Za obvyklé se nepovažuje večírek v exotické destinaci či večírek několikrát do roka.

Zaměstnavatel má vlastní zařízení pro děti předškolního věku. Zaměstnanec, jehož dítě do zařízení dochází, se podílí na provozu zařízení pouze příspěvkem na stravování. Vlastní pobyt a další aktivity (výlety, plavání, divadýlka) hradí zaměstnavatel.

Zaměstnavatel má vlastní zařízení pro děti předškolního věku. Zaměstnanec, jehož dítě do zařízení dochází, se podílí na provozu zařízení pouze příspěvkem na stravování. Vlastní pobyt a další aktivity (výlety, plavání, divadýlka) hradí zaměstnavatel. Vstupuje tento příspěvek do výše daňově optimalizovaného příspěvku? Pokud ano, jak se bude vypočítávat za předpokladu, že náklady na každé dítě mohou být různé?

Zaměstnavatel dodaní zaměstnanci cenu obvyklou anebo se vejde do limitu pro osvobození. Zaměstnavatel bude muset vést evidenci jako doposud, aby byl schopen přiřadit náklady ke konkrétnímu zaměstnanci.

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům možnost využít zdravotní péči u poskytovatele, se kterým má smluvní vztah. Dopředu však není známo, zda ji konkrétní zaměstnanec využije, jak často, na jaké služby atd. Jak bude toto řešeno?

Zaměstnavatel má povinnost nastavit pravidla tak, aby je dokázal evidovat a na základě toho správně vyčíslit a přiřadit příjem zaměstnanci. V případě překročení zákonného limitu pro osvobození bude příjem zaměstnance podléhat odvodům a zaměstnavatel si může náklady vykázat jako daňově účinné, pokud právo na tento benefit zakotví ve vnitřním předpise či kolektivní smlouvě.

Klient poskytuje zaměstnancům příspěvek do cafeterie. Dále dává příspěvek odborům, které pořádají akce pro své členy (zaměstnance klienta) mimo cafeterii. Budou se tyto akce odborů počítat do limitu? Pokud ano, musí klient při přečerpání limitu dodaňovat?

Ano, oba příspěvky je nutno do limitu počítat, neboť se jedná o příjem zaměstnance v souvislosti s pracovním poměrem u zaměstnavatele. Případné překročení limitu podléhá odvodům na straně zaměstnance.

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnacům školní balíček produktů. Balíček nebude zasahovat do celkového limitu - je to naturální příjem zaměstnance, který zdaní.

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům školní balíček produktů. Balíček nebude zasahovat do celkového limitu - je to naturální příjem zaměstnance, který zdaní. Dotaz je, zda skutečně bude muset řešit cenu obvyklou a ne jen cenu skutečných nákladů na výrobu daného zboží. Mluvíme zde o tom, že školní balíček firmu v nákladech vyjde například na 500 Kč, kdyby takový balíček ale zaměstnanec nakupoval na pultu obchodu se školními pomůckami, dostane se na cenu cca 2500 Kč.

Zaměstnavatel by měl dodanit zaměstnanci hodnotu balíčku v ceně obvyklé. Vládní balíček v tomto neuvádí žádnou změnu.

Co se bude dít s volnočasovými příspěvky z roku 2023, pokud budou nahrané v "postpaid" módu a nebudou vyfakturované? Spadnou příští rok do limitu, pokud je uživatel nevyčerpá?

Na příspěvky připsané v roce 2023 se nová legislativa nevztahuje pouze za podmínky, že i v roce 2023 dojde k jejich vyčerpání. Pokud zaměstnanci zůstanou nevyčerpané benefitní body z roku 2023, může je v příštím roce využít, ale budou vstupovat do limitu pro rok 2024. V případě překročení zákonného limitu se bude jednat o příjem zaměstnance podléhající zdanění a pojistnému.

Kdo, jak a kdy bude stanovovat volnočasový limit na následující rok?

Zákonný limit je definován jako polovina průměrné mzdy pro daňové účely, která je zveřejňována většinou v průběhu září aktuálního roku.

Co vše bude spadat do volnočasového limitu? Odborářské dovolené, Multisport, školkovné, napřímo nasmlouvaná fitness centra, prostě vše spadající do legislativní definice volnočasového benefitu, nebo to bude nějak omezené?

Do zákonného limitu budou spadat veškeré aktivity definované příslušným ustanovením zákona o daních z příjmů - např. Multisport, školkovné, napřímo nasmlouvaná fitness centra, nadstandardní zdravotní péče, dětské tábory, zájezdy za kulturou či sportem, ale také příspěvky firem na firemní chaty, chalupy, tábory pro děti, nebo jiné podobné aktivity.